Positionering ICTU: bewegen in samenwerking

Eind september heeft ons bestuur het rapport “Bewegen in samenwerking” vastgesteld als de nieuwe leidraad voor de profilering en dienstverlening van ICTU vanaf 2022.

Onze dienstverlening blijft gericht op advisering, op programma’s en projecten en op de levering van maatwerksoftware. Onze opdrachten liggen met name in deze vier domeinen: Zorg, Veiligheid & Justitie, Sociaal & Onderwijs en Openbaar Bestuur & Dienstverlening. We werken daar zowel voor de rijksoverheid als voor decentrale overheden. 

ICTU wil tijdig klaarstaan voor nieuwe behoeften van opdrachtgevers, daarom onderzochten we de dominante trends in allerlei ontwikkelingen. We zien er zes die ons werk sterk raken. Voor twee daarvan hebben we vanuit lopende opdrachten al de nodige expertise in huis voor onze specifieke rol: bij security en bij informatiehuishouding. Voor vier andere trends willen we onszelf op onderdelen gaan versterken.  

Extra inzet op onderdelen 

Voor de trend ‘Menselijke maat, stel de burger meer centraal’ betreft dat de ontwikkeling van responsible design, waarbij ethiek en waarden steeds intrinsiek worden meegenomen. Voor de trend ‘Integrale aanpak, werken als één overheid’ kan ICTU zich vaker inzetten als de neutrale plek of partij, waar overheidsorganisaties onderling tot samenwerking komen. De trend ‘Modernisering van het ICT-landschap’ vraagt van ICTU meer (vooral technische) kennis van DevOps, Microservices en LowCode. En de trend ‘Data gedreven werken’ leidt voor ons tot extra inzet op data-analyse en data-platforms 

Verkenning mobiele apps en Europa 

Los van deze trends zien we nog twee behoeftes opkomen, waarvoor we nu onderzoeken of en hoe ICTU daarin een rol kan vervullen. De eerste betreft het ontwikkelen van apps, voor mobiele toepassingen. Die leveren we nu niet. Dat vereist een eigen ontwikkelstraat met technische voorzieningen: we starten een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan. De tweede behoefte zien we toenemen vanuit Europese ontwikkelingen. De EU zet zwaar in op digitalisering en Europese verordeningen op dat vlak leiden ook tot meer wettelijke verplichtingen. We verkennen wat ICTU hierin kan betekenen.  

We zullen het rapport nader bespreken met de aanstaande Opdrachtgeverstafel en we bezien waar en hoe onze organisatie mogelijk aanpassing vraagt op al deze ontwikkelingen. Ook zal het houvast bieden in de meer strategische verkenningen zoals portfolio-gesprekken met opdrachtgevers.  

Meer weten?

Neem gerust contact op met de opdrachtverantwoordelijke of ICTU relatiemanagement (relatiemanagement@ictu.nl).